Hóa chất Para Phenylene Diamine (PPD), Đá Para Phenylene Diamine (PPD)

Para-Phenylenediamine (PPD) là một hợp chất hữu cơ có công thức C₆H₄ (NH₂).  Đó là dẫn xuất Anilin, là một chất rắn màu trắng, nhưng các mẫu có thể bị sẫm màu do quá trình oxy hóa không khí.

Nó chủ yếu được sử dụng như là một thành phần của polymer kỹ thuật và vật liệu tổng hợp.

Ứng dụng: Sử dụng nhiều trong ngành nhuộm nói chúng và ngành tóc nói riêng.

0909 379 298

You cannot copy content of this page